Dlaczego kupowaæ w nodik.pl
 • 99% klientów nas poleca
  99% klientów
  nas poleca
 • Ponad 10 lat do¶wiadczenia
  Ponad 10 lat do¶wiadczenia
 • Tylko oryginalne produkty
  Tylko oryginalne produkty
 • Gwarancja bezpieczeñstwa
  Gwarancja bezpieczeñstwa
 • 30 dni na zwrot
  30 dni na zwrot
  zamówienia
 • Darmowa wysy³ka
  Darmowa wysy³ka od 500z³

4018144966

Sklep z zabawkami Nodik.pl spe³nia marzenia dzieci oraz niesie pomoc rodzicom w dbaniu o szczê¶liwe dzieciñstwo ich pociech. W naszej krainie zabawek ka¿dy maluch znajdzie co¶ dla siebie. Odwiedzaj±c nasz sklep dla dzieci, znajdziesz zarówno akcesoria dla dzieci maj±cych ju¿ kilka lat, jak i dla niemowl±t. W¶ród zabawek dla ch³opców znajd± siê samochody, ciê¿arówki, wywrotki, traktory, ci±gniki, klocki oraz gara¿e i tory. Dla dziewczynek oferujemy lalki, wózki i klocki. Co wiêcej, w naszej ofercie mamy tak¿e artyku³y dla niemowl±t: karuzele do ³ó¿eczka, gryzaczki, grzechotki, maty do zabawy, pluszowe zawieszki do wózka oraz wiele zabawek interaktywnych znanych marek, które stymuluj± zdrowy rozwój dziecka.

Sklep dla niemowl±t

Nodik to nie tylko hurtownia zabawek, to równie¿ sklep dla dzieci oferuj±cy artyku³y dla niemowl±t. Dziêki nam m³odzi rodzice zaopatruj± siê w akcesoria niezbêdne do pielêgnacji i dbania o higienê ich pociech. W¶ród akcesoriów do karmienia znajd± siê butelki, smoczki do butelek, ¶liniaczki, miseczki, smoczki uspokajaj±ce, gryzaczki oziêbiaj±ce, podgrzewacze do butelek. W asortymencie produktów do pielêgnacji i higieny dostêpne s± gruszki i aspiratory do nosa, akcesoria do k±pieli, rêczniki i okrycia k±pielowe, sterylizatory.

Artyku³y dzieciêce, które wspieraj± rozwój

Jako sklep dzieciêcy staramy siê wspieraæ rozwój nie tylko niemowl±t, ale te¿ maluchów maj±cych ju¿ kilka lat. W³a¶nie dlatego obok zabawek i akcesoriów higienicznych, proponujemy liczne edukacyjne artyku³y dla dzieci – czê¶æ równie¿ w formie interaktywnej. Maty edukacyjne, zabawki muzyczne, klocki, dziêki którym dzieci ucz± siê wyobra¼ni przestrzennej, czy akcesoria dla dzieci, które pomagaj± im w nauce chodzenia – to tylko kilka przyk³adów tego, co ma do zaproponowania nasz sklep z artyku³ami dla dzieci. Wystarczy przejrzeæ kolejne kategorie i zawsze odkryje siê co¶ niesamowitego.

Nodik to sklep dla dzieci i dla rodziców

Dostarczamy wiele artyku³ów dla dzieci, ale równie¿ m³oda mama mo¿e zakupiæ u nas akcesoria niezbêdne po porodzie: laktatory, wk³adki laktacyjne, os³onki piersi, podk³ady poporodowe, majtki poporodowe, pojemniki na mleko i wiele innych. Zdajemy sobie równie¿ sprawê, jak wa¿ne dla ka¿dego rodzica jest bezpieczeñstwo ich dzieci, st±d w naszym sklepie szeroki wybór zabezpieczeñ do szuflad, drzwi, szafek, gniazdek elektrycznych. By zapewniæ spokój rodzicom i ich maluszkom, oferujemy równie¿ nianie elektroniczne znanych i cenionych marek.

Wszystko dla niemowlaków i dla wiêkszych maluchów

Jako sklep dla niemowl±t proponujemy wózki, foteliki, ale te¿ akcesoria dla dzieci w ró¿nym wieku (nie tylko niemowlêcym), w tym krzese³ka, le¿aczki, kojce. Dbamy przy tym, by w ofercie znajdowa³y siê produkty zapewniaj±ce bezpieczeñstwo, a w razie potrzeby pomagamy rad± w kompletowaniu wyprawki dla noworodka i dla m³odej mamy.